هیئت عاشقان بقیة الله (عج) مشهدالرضا(ع) با نوای کربلایی سعید مقدم هیئت عاشقان بقیة الله (عج) مشهدالرضا(ع) با نوای کربلایی سعید مقدم شنبه شبها ساعت 21 چهارراه شهدا مسجد مقبره 09363800475 http://asheghan313.mihanblog.com 2020-11-27T14:18:02+01:00 text/html 2017-01-08T04:49:08+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود مراسم هفتگی 1395/10/18 با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/79 <div align="center">دانلود مراسم هفتگی 1395/10/18<br>با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم <br><br><img class="shrinkToFit decoded" src="http://asheghan0313.persiangig.com/%D8%AF%20-%20Copy.jpg" alt="http://asheghan0313.persiangig.com/د - Copy.jpg" width="241" height="218"></div> text/html 2016-02-28T13:35:51+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود روضــه هفتگی 94/11/24با نوای محمودعیدانیان و سعید مقدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold" color="#FF0000" size="3">دانلود روضــه هفتگی <font size="5"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#FF0000"><span style="font-size: 18pt;">94/11/03<br>مدافعان حرم <br>با</span></font></b></font> نوای محمودعیدانیان و سعید مقدم<br></font></b><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/WLdIxeeWbu/large/photo_2015-12-29_22-06-24.jpg" id="dijit__TemplatedMixin_32" height="320" width="482"><br></div> text/html 2016-02-16T12:55:18+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود مراسم هفتگی 1394/11/17 با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم و کربـلایـی رضـــا شــیـــخــی http://asheghan313.mihanblog.com/post/77 <div align="center">دانلود مراسم هفتگی 1394/11/17<br>با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم&nbsp; و&nbsp; کربـلایـی رضـــا شــیـــخــی<br><br><img class="shrinkToFit decoded" src="http://asheghan0313.persiangig.com/%D8%AF%20-%20Copy.jpg" alt="http://asheghan0313.persiangig.com/د - Copy.jpg" height="218" width="241"></div> <div align="center"><a href="http://cld.persiangig.com/download/8D4YBEyFK1/%D8%B4%D9%88%D8%B1%204%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85.mp3/dl" target="" title=""></a><br></div> text/html 2016-01-29T09:07:31+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود روضــه هفتگی 1394/11/03با نوای ایمان کیوانی،محمودعیدانیان و سعید مقدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><b><font color="#FF0000" size="3" face="Mihan-IransansBold">دانلود روضــه هفتگی <font size="5"><b><font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 18pt;">94/11/03 با</span></font></b></font> نوای ایمان کیوانی،محمودعیدانیان و سعید مقدم<br>شب شهادت حضرت زهرا (س) به روایت </font></b><font color="#FF0000" size="3"><font face="Mihan-Koodak"><b>45 روز</b></font></font><br><font size="5"><b><font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 18pt;"><br></span></font></b></font></div><div align="center"><b><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/SjPrxgcKKL/large/photo_2016-01-29_16-00-28.jpg" id="dijit__TemplatedMixin_36" height="370" width="370"><br></b></div> text/html 2016-01-11T13:11:23+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) اطلاعیه http://asheghan313.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><b>با سلام به اطلاع می رساند مراسم هفتگی 1394/10/19</b><br><b>با نوای سید حجت بحرالعلوم&nbsp; و کربلایی سـعـیـد مــقـدم بدلیل مشکل فنی ضبط نگردیده است .</b><br><br><img class="shrinkToFit decoded" src="http://asheghan0313.persiangig.com/%D8%AF%20-%20Copy.jpg" alt="http://asheghan0313.persiangig.com/د - Copy.jpg" height="244" width="271"></div> text/html 2016-01-05T13:23:37+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود روضــه هفتگی 1394/10/12 با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم و کربـلــایــی جمــال مقــدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/74 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak">دانلود روضــه هفتگی </font><font face="Mihan-Koodak">1394/10/12</font></font></b><br><br><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3">با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000">کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم و کربـلــایــی جمــال مقــدم</font></font></font></b><br><br><img class="shrinkToFit decoded" src="http://asheghan0313.persiangig.com/%D8%AF%20-%20Copy.jpg" alt="http://asheghan0313.persiangig.com/د - Copy.jpg" height="218" width="241"></div> text/html 2015-12-29T15:01:50+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود روضه هفتگی 1394/10/05با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم و کربـلایـی محمود عیدانیان http://asheghan313.mihanblog.com/post/73 <div align="center"><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2">دانلود مراسم هفتگی 1394/10/05</font><br><font size="3">با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000">کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم&nbsp; و&nbsp; کربـلایـی محمود عیدانیان</font></font></font></b><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/WLdIxeeWbu/large/photo_2015-12-29_22-06-24.jpg" id="dijit__TemplatedMixin_32" height="320" width="482"><br><br><br></div> text/html 2015-12-13T14:04:52+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود مراسم هفتگی 1394/9/21 با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/72 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">دانلود مراسم هفتگی </font><font size="3"><b><font color="#FF0000" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 18pt;">1394/9/21</span></font></b></font><br>با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم&nbsp; <br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LaTCAhyWf2/large/IMG_0651.jpg" id="dijit__TemplatedMixin_41" height="264" width="395"></div> <div align="center"><br></div> text/html 2015-12-13T14:03:00+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود مراسم هفتگی 1394/08/30 با نوای کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم http://asheghan313.mihanblog.com/post/71 <div align="center">دانلود مراسم هفتگی 1394/08/30<br>با نوای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم&nbsp; <br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LaTCAhyWf2/large/IMG_0651.jpg" id="dijit__TemplatedMixin_41" height="264" width="395"></div> text/html 2015-12-13T14:01:47+01:00 asheghan313.mihanblog.com خادم المهدی (عج) دانلود مراسم هفتگی 1394/08/23 شهادت حضرت رقیه(س) با نوای سعید مقدم،حمید شهرآئینی،محمود عیدانیان،وحید شکری http://asheghan313.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Koodak">دانلود مراسم هفتگی </font><font face="Mihan-Koodak">1394/08/23</font></font><font face="Mihan-IransansBold"><br>شهادت حضرت رقیه(س)<br><font size="3">با نوای&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000">کربـلــایــی سعــیـد مـــقــدم <br><font color="#000000">مداحان مهمان :</font><br>حــاج حمید شهرآئینی<br>کربلایی محمود عیدانیان<br>کربلایی وحید شکری<br></font></font></font></b><br><img class="shrinkToFit decoded" src="http://asheghan0313.persiangig.com/%D8%AF%20-%20Copy.jpg" alt="http://asheghan0313.persiangig.com/د - Copy.jpg" height="218" width="241"><br></div>